Wsm
Ws mobile2
Quản lý timesheet
Cho phép nhân viên theo dõi trực quan và tiện lợi dữ liệu timesheet đi làm hàng ngày của mình, hoặc timesheet của nhân viên mà mình quản lý dựa vào dữ liệu checkin và checkout hàng ngày trong tháng.
Thống kê dữ liệu chấm công
Cung cấp chức năng thống kê số ngày nghỉ, số lần tính phạt, số lần đi trễ/về sớm/ra ngoài, thông tin về ngày phép thường niên và các dữ liệu liên quan đến chấm công cho nhân viên và quản lý.
Quản lý form request
Cung cấp chức năng tạo và quản lý các form xin nghỉ, làm thêm ngoài giờ và đi trễ/về sớm/ra ngoài một cách nhanh chóng và đơn giản.